Lanzhou Museum

Lanzhou Museum
Miniatures in bronze, Lanzhou museum
Province: Gansu Copyright: © SACU