Bingling

Bingling
Huanghe, Bingling river
Province: Gansu Copyright: © SACU